Els Pinetons

CONSELL ESCOLAR de Montcau Ensenyament S.L. (Llar d'infants Els Pinetons)

El Consell Escolar del Centre és l'òrgan de participació de la Comunitat educativa del centre i exerceix les funcions que li assigna la normativa d'educació. El seu funcionament es regula per les normes reguladores dels òrgans de participació col·legiats dels centres docents privats concertats i pel que disposa aquest reglament.

  • Sra. Esther Riba Gorina
    Presidenta
  • Sra. Míriam Pérez Pacheco
    Personal docent
  • Sra. Carme Querol
    Administració pública